Geodeesia ja maakorraldus
 • Topo-geodeetiline mõõdistamine
  Geodeetilised alusplaanid ehk geoalused erinevate projektide ja detailplaneeringute koostamiseks.
 • Katastrimõõdistamine ehk maakorraldustööd
  Katastriüksuste jagamine
  Katastriüksuste liitmine
  Katastriüksuste piiride muutmine
  Erastamine
  Hoonestusõiguse seadmine
  Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine
  Maade tagastamine, munitsipaliseerimine ja riigi omandisse jätmine
  Piiride taastamine looduses
 • Teostusmõõdistamine
  Trasside, teede ja muude ehitiste teostusjoonised
 • Ehitusgeodeesia
  Ehitiste ehituseelne mahamärkimine
  Hoone telgede märkimine
  Kõrgusmärkide ja reeperite paigaldamine
  Erinevad kontrollmõõdistamised
 • Erialased konsultatsioonid

Teostame töid kogu Eesti Vabariigi piires.